W 2022 roku rozpoczęliśmy realizację programu, który zgłosiliśmy w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Śląskie Centrum Przedsiębiorczości) dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

Program z Funduszami UE
Call Now Button